Follow by Email

zondag 4 november 2012

WANDERBACH page 163


He turns, angry on himself, and than Gabi lays carefully a hand on his arm.
- ‘I liked it,’ she softly says.
- ‘I didn’t want to…’
- ‘You don’t use me. I really liked it!’ She drops her arms around his waist, head against his chest.
- ‘Come,’ he whispers and leads her to the suite while he embraces her.
Now he makes love to her the feeling becomes stronger, even when he discovers that she is still a virgin. It seems impossible and yet he knows her. He feels upfront how she reacts when he inaugurates her tender until she relaxes totally and gives herself with a desire and passion that is from both. She seems submissive like she follows and yet she dominates his feeling and is he led by her desire. It confuses Tork. Without groping they know what the other wants and stimulates. Gabi nuzzles like a kitten full of trust; head on his chest, one leg pulled up.
- ‘You make me happy,’ she whispers while falling asleep slowly.
Tork wakes up because Barg scratches him impatient with a paw.
- ‘What’s the matter?’
- ‘You are cheated.’
- ‘What? He carefully struggles free underneath Gabi and sits straight while he rubs his picking eyes.
- ‘The ship doesn’t sail across but bears back and forward from east to west,’ the dog reports.
- ‘What, why? The captain knows the destiny!’
- ‘We turned tonight and now sail east.’
- ‘You’re dreaming, mad dog. Go back to sleep and leave me alone.’
Barg grunts protesting, stretches then on the mat in front of the bed. Gabi wakes up and asks sleepy why the dog barks. 

Hij draait zich af, kwaad op zichzelf, en dan legt Gabi voorzichtig een hand op zijn arm.
- ‘Ik vond het fijn,’ zegt ze zacht.
- ‘Ik wilde niet…’
- ‘U gebruikt mij niet. Ik vond het echt fantastisch!’ Ze schuift haar armen rond zijn middel, het hoofd tegen zijn borst.
- ‘Kom,’ zegt hij zacht en leidt haar naar de suite terwijl hij haar stevig vasthoudt.
Nu hij met haar vrijt wordt het gevoel sterker, al ontdekt hij snel dat ze nog maagd is. Het lijkt onmogelijk en toch kent hij haar. Hij weet van tevoren hoe ze reageert wanneer hij haar teder inwijdt tot ze helemaal ontspant en zich geeft met een verlangen en hartstocht die van hen beide zijn. Ze lijkt onderdanig zoals ze volgt en toch domineert ze zijn gevoel en laat hij zich leiden door haar verlangen. Het verwart Tork. Zonder aftasten weten ze wat de ander wil en stimuleert. Gabi vlijt als een kitten vol vertrouwen; hoofd op zijn borst, één been opgetrokken.
- ‘U maakt me gelukkig,’ fluistert ze terwijl ze langzaam inslaapt.
Tork wordt wakker omdat Barg ongeduldig met een poot zijn borst krabt.
- ‘Wat is er?’
- ‘Je wordt bedonderd.’
- ‘Wat? Hij worstelt voorzichtig onder Gabi vandaan en gaat rechtop zitten terwijl hij zijn prikkende ogen wrijft.
- ‘Het schip vaart niet naar de overkant maar koerst heen en weer van oost naar west,’ meldt de hond.
- ‘Hè, waarom? De kapitein kent de bestemming!’
- ‘We zijn vannacht gedraaid en varen nu in oostelijke richting.’
- ‘Je hebt gedroomd, gekke hond. Ga slapen en laat me met rust.’
Barg gromt protesterend, strekt dan op de mat voor het bed. Gabi is wakker geworden en vraagt slaperig waarom de hond blaft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten