Follow by Email

maandag 26 juni 2017

walk in the park

From town back home following the Jeker river. Pics are made with a Panasonic Lumix DMC-TZ80 compact camera in Maastricht (NL)

click pic to enlarge

river Meuse with the old Roman bridge

blauwe reiger - grey heron in the Jeker river


the medieval walls of Maastricht


broedend waterhoen - brooding moorhen, Jeker river

the medieval walls of Maastricht

Jeker river

koppel wilde eenden - mallard couple, Jeker river


waterhoen - moorhen, Jeker river

weg- of ezelsdistel - cotton thistle, Wolder (NL)


Merlijn - manipulatie

Dat vond ik een interessante gedachte: door, zeg maar, manipulatie om een positief effect te willen creëren juist het omgekeerde bereiken. Daar was de mens inderdaad altijd sterk in geweest. Het was de voornaamste oorzaak van de meeste huidige problemen in mijn wereld, zoals toenemende onveiligheid en het niet meer kunnen beheersen van klimatologische verschillen.
Door inmenging, veelal uit winstbejag en het inbreken in andere culturen zonder enige notie van gevoeligheden, pijnpunten en verschillen waren tegenstellingen inmiddels zo hoog opgedreven dat oplossingen voor de daaruit ontstane conflicten niet of nauwelijks nog waren te bedenken, laat staan dat beheersing, zeker op korte termijn, tot de mogelijkheden behoorden. Sterker nog: door de inmenging en manipulatie te laten voortduren werd niet alleen de veiligheid wereldwijd steeds meer op scherp gesteld, maar werden zelfs de toegangen afgesneden voor wie een onmiddellijke veilige haven zocht. Men liet de drenkeling gewoon verzuipen wat nog meer onvrede en wraakgevoelens opriep. Mensen werden vooral gekenmerkt door het zich buiten gesloten voelen. Ze vormden geen familie van dezelfde wezens met eenzelfde doel, maar werden uitgespeeld door juist en met name hun culturele verschillen te benadrukken. Wat anders was werd daarom al snel als minder beschouwd dankzij het eigen superioriteitsgevoel.
Manipulatie moest ervoor zorgen dat welzijn en welvaart, met de nadruk op het laatste, werden verhoogd maar kreeg in wezen een omgekeerd en ongewenst effect omdat juist door die manipulatie de al bestaande vervuiling torenhoog werd opgedreven zodat het tegengaan en de schoonmaak uiteindelijk veel meer zou kosten dan het in het recente verleden had opgebracht.
Overproductie en overconsumptie zou aan het eind van de balans zo duur blijken te zijn dat juist de felbegeerde welvaart en het daaruit voortvloeiende welzijn in een neerwaartse spiraal werden gedwongen die de mensheid in haar geheel wel eens onder de minimaal leefbare norm zou kunnen drukken met natuurlijk nog meer onvrede en geweld tot gevolg.
Ik voelde er wel voor om in Joos’ redenering mee te gaan en manipulatie als grootste oorzaak van de huidige menselijke malaise te zien, zeker omdat hier, zo op het eerste zicht, men niet had te kampen met de negatieve gevolgen die de mensenwereld kenmerkten.
Handel had voor mij een vieze smaak gekregen omdat ik het onbewust, en misschien wel bewust, onmiddellijk in verband bracht en zelfs gelijk stelde met de overtolligheid en op vermaak gerichte leven in mijn eigen wereld. Het was losgekoppeld van waar het om begonnen was: het uitwisselen van goederen en kennis ten gunste van elk individu. Het was verworden tot een methode om de enkeling te verrijken die de massa, zijn eigen soort notabene, alleen nog als afzetmarkt beschouwde zonder oog voor de werkelijke noden en behoeften van de individuen waaruit die massa bestond. Winst is diefstal was geen nieuw inzicht en eerder ook door mensen zo gezien, maar ik had de werkelijkheid ervan nooit zo gevoeld als op dat moment toen ik begreep dat handel zonder winstbejag een heel gewone en noodzakelijke bezigheid is voor een productief wezen, en het maakte niet uit: al zou je het zonder tegenwaarde of prestatie simpelweg schenken zolang elk individu de mogelijkheid behield zijn of haar leven te leven, wat ook in de menselijke geschiedenis was voorgekomen voordat geld bestond en goederen nog werden geschonken om vriendschapsbanden te genereren die op hun beurt weer handelsbetrekkingen mogelijk maakten die de uitwisseling van producten en kennis bevorderden. Niet dat ik geloofde dat de mensheid ooit een periode zonder conflicten had gekend, maar die conflicten waren in veel mindere mate toegespitst en daarom ook minder schrijnend omdat ze niet werden gedreven door commerciële motieven die in de grond altijd manipulatief zijn.

Ook voor de mens was er een andere weg denkbaar dan de huidige en niet dat ik dacht dat de wereld van de Handelezen zaligmakend was, ik wist dat ik hier zou kunnen leren en gaf Merlijn heimelijk gelijk: er school hoop in hoe dit volk met elkaar omging ondanks hun wereldwijde en culturele verschillen. 

Merlijn - noodzaak

Eigenlijk ging het de Handelezen helemaal niet om de handel, het was een noodzakelijkheid, niet meer en niet minder, ontdekte ik tot mijn verbazing en leerde.
Wat hen werkelijk interesseerde was het maken, de fabricage of het laten groeien van dingen: het creatieve proces was wat hen bezighield dat op de een of andere manier aan de man moest worden gebracht om de maker de mogelijkheid te geven andere zaken dan het zelf gemaakte te verwerven, dingen zoals voedsel of energie en andere levensnoodzakelijkheden omdat het nu eenmaal ondoenlijk was alles zelf te produceren. Het was dat maar ook de noodzaak om niet te verzuipen in overtolligheid.
Je kunt wel produceren maar als je geen afnemers hebt weet je op de duur niet meer waar je je producten moet bergen dus is het zinvol ervan af te geraken en wat dat betreft hadden de Handelezen een handig wereldomspannend spel bedacht. Want zo zagen zij het handeldrijven, zoals de mens gezellig aanzit na het werk en de maaltijd om in gezinsverband een spelletje te spelen. Dat dit bij ons zo goed als verdwenen is merken we wel aan het tanende saamhorigheidsgevoel dat hier welig tierde.
Handelezen waren een grote familie en natuurlijk kwam er binnen deze familie weleens onenigheid voor, wat dan weer werd opgelost door snel wat goederen te verhandelen, desnoods tegen kostprijs, wat betekende dat het loon voor werk en kennis niet werd doorgerekend.
Voor de Handelezen was hun wereld natuurlijk heel normaal. Ik moest vooral wennen aan hun eerlijkheid. Elk product werd uitvoerig getest en bij de geringste fout ontmanteld en opnieuw gebouwd. Niemand dacht aan reparatie van een nog ongebruikt product. De filosofie erachter was vrij simpel: als het niet foutloos was bij aflevering zouden er bij gebruik zeker en veel te snel nog tekortkomingen optreden. Een vakman stond in voor zijn product en was trots op het eindresultaat. Zo was het altijd geweest en zo zou het altijd zijn!
Ondanks de hoge productiviteit was er geen sprake van overproductie dankzij hun systeem van handel. Het verraste mij bijvoorbeeld dat er in een bepaalde sector geen teveel optrad, dat er bijvoorbeeld meer broden werden gebakken dan er monden moesten worden gevuld, of kasten gebouwd dan er spullen in moesten worden geborgen. Ik vroeg er Joos naar. Was het soms zo dat nauwlettend in de gaten werd gehouden of er voldoende vakmensen in een zeker beroep waren waarna er een stop op zulk een bezigheid werd afgekondigd? Joos leek mij alweer niet te begrijpen.
“Iedereen moet doen waar hij of zij goed in is”, sprak hij, “er ontstaat geen teveel. Het is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn!”
Amen, dacht ik erbij.
“Als je elk individu zijn gang laat gaan en zich laat ontwikkelen volgens zijn eigen kunnen en interesse ontstaat er geen scheefgroei?”

“Natuurlijk. Kijk naar de natuur. Zie je daar ooit een teveel? Soms een tijdelijk tekort, wat ook bij ons kan voorkomen, maar het zij zo. het lost zich vanzelf weer op. Ingrijpen verstoort het evenwicht”, beleerde hij mij. “Individuen in een richting duwen waarvoor ze eigenlijk niet geschikt zijn, of misschien nog wel geschikt maar liever hadden ze wat anders gedaan, is waarom evenwicht wordt verstoord. Ik heb van Merlijn begrepen dat mensen nu vooral inzetten op technische vaardigheden. Dat zal hen zuur opbreken op de duur, want wie zorgt in de toekomst dat er voldoende voedsel is en als je dat ook technisch oplost gaat toch het basisbeginsel van de bereiding tenslotte verloren. Het is een eigenschap van natuurlijke processen dat bij verstoring het totaal aan het wankelen wordt gebracht wat nooit meer te herstellen is omdat niemand uiteindelijk nog weet waar zijn behoeften en interessen oorspronkelijk lagen.”