Follow by Email

zaterdag 15 juli 2017

a balloon in the end

click pic to enlarge

heelblaadjes - fleabane, Jeker valley (NL)

jacobskruiskruid - ragwort, Jeker valley (NL)

zomerfijnstraal - annual fleabane, Jeker valley (NL)

honingbij op wilde peen - honeybee on wild carrot, Jeker valley (NL)

zwarte bladjager op heelblaadjes - black-legged robber-fly on fleabane

Jeker valley (NL)

grote centaurie - greater knapweed, Jeker valley (NL)

Mount Saint Peter (NL)

de wind, een bruin zandoogje en een akkerdistel op de Pietersberg (NL)

the wind, a meadow brown and a field thistle on Mt St Peter (NL)

gehakkelde aurelia - comma, ENCI forest (NL)

kleine klis - lesser burdock, Mt St Peter (NL)

Kanne (B) from Mt St Peter (NL)

hooibeestje op wilde marjolein - small heath on oregano, Mt St Peter (NL)

ratelaar - bow-winged grasshopper, Mt St Peter (NL)

boswitje op rolkaver - wood white on trefoil, Mt St Peter (NL)blauw-zwarte houtbij op wilde marjolein - violet carpenter bee on oregano, Mt St Peter (NL)

gehakkelde aurelia op wilde marjolein - comma on oregano Mt St Peter (NL)


bruin zandoogje op wilde marjolein - meadow brown on oregano, Mt St Peter (NL)

zeepkruid - soapwort, Petit Lanaye (B)


Petit Lanaye (B)

aronskelk - arum, Montagne Saint Pierre (B)

jacobskruiskruid - ragwort, Caestert plateau (B)


Kanne field (B)

korenbloem - corn flower, Kanne field (B)

canadese guldenroede - canada goldenrod, Jeker river Kanne (B)

stalkaars - denseflower mullein, Kanne (B)

rode eekhoorn - red squirrel, Muizenberg hill Kanne (B)

smelleken - merlin, Vroenhoven field (B)


Wolder field (NL)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten