Follow by Email

dinsdag 9 mei 2017

Skipper in Jeker valley

click pic to enlarge

Jeker valley (NL)

cowslip - gulden sleutelbloem, Jeker valley (NL)Columbine - Akelei, Jeker valley (NL)Skipper - Spannertje, Jeker valley (NL)rough hawk bit - ruige leeuwentand, Jeker valley (NL)meadow buttercup - scherpe boterbloem, Cannerberg hill (NL)meadow buttercup & dandelion - scherpe boterbloem & paardebloem, Cannerberg hill (NL)

corn gromwell - ruw parelzaad, Cannerberg hill (NL)red dead-nettle - paarse dovenetel, Cannerberg hill (NL)

spear thistle - speer distel, Cannerberg hill (NL)


sow thistle - gewone melkdistel, Cannerberg hill (NL)


hawthorn - meidoorn, Wolder field (NL)

Escargot - Wijngaardslak, Vroenhoven field (B)


Hawthorn - Meidoorn, Vroenhoven field (B)

Fox hole - Vossenhol, Vroenhoven field (B)

small tortoiseshell - kleine vos, Vroenhoven field (B)


ancient Roman road - oude Romeinse heirbaan, Vroenhoven field (B)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten