Follow by Email

zaterdag 1 september 2012

WANDERBACH page 103


- ‘Doesn’t matter. It’s a while ago and concerning sexuality...’ he looks around, but suddenly the others are busy studying the table. Jeremy sighs: ‘The ones with a partner will do it with each other, I guess, but the rest… You don’t know, but the twins were perverse. Sometimes they just gave order to randomly have sex with each other. It didn’t matter who stood next to you: man, woman…child. Even a dog if that was the case.’ His eyes are moist. ‘Everyone had to watch’ he cries. ‘I’m sorry.’ He takes his handkerchief and snouts descriptive.
Tork is impressed. ‘Spare us and yourself the details’ he softly says.
Jeremy pulls himself together.
- ‘You understand that for most of us sex had no high value anymore.’ Tork nods.
- ‘Another reason to make sure that tyranny doesn’t get a chance.’
- ‘If the Gods allow’ someone responds.
- ‘Nothing is without risk. It is important that solidarity becomes so intense that even the Gods will see that tyranny is not necessary, assuming of course that your serviceability stays the same. As soon as They get the feeling that this rebellion concerns Them they have to interfere. That’s why our message has to be unambiguous. We stay submissive but we decide about the town rules. That’s the only possible option. Imagine that we all are able to flee... What then? Back to the surface is for various reasons impossible. At first the Gods won’t allow it, and even if so, we will be stopped by the Nymphs. Besides you won’t like it to be up there again. Thirty years is a long time and most of you are down here longer.’ Tork waits for reactions to explain after that how he sees the renewed society. 

- ‘Geeft niet. Het is een tijd geleden en wat seksualiteit betreft…’ hij kijkt rond, maar iedereen is plots druk met het bestuderen van het tafelblad. Jeremy zucht: ‘Diegenen die een partner hebben zullen het wel met elkaar doen, maar de anderen… U weet dat niet, maar de tweeling was pervers. Zij gaven soms zomaar opdracht willekeurige mensen met elkaar te laten copuleren. Het gaf niet wie er naast je stond: man, vrouw…kind. Zelfs een hond als dat toevallig zo uitkwam.’ Zijn ogen zijn vochtig. ‘Iedereen moest toekijken’ huilt hij. ‘Neem me niet kwalijk.’ Hij haalt een zakdoek tevoorschijn en snuit omstandig.
Tork is onder de indruk. ‘Bespaar jezelf en ons de details’ zegt hij zacht.
Jeremy vermant zich.
- ‘U begrijpt dat seks bij veel van ons niet meer zo hoog stond aangeschreven.’ Tork knikt.
- ‘Nog een reden ervoor te zorgen dat tirannie geen kans krijgt.’
- ‘Als de Goden het toelaten’ meent iemand.
- ‘Niets is zonder risico. Belangrijk is dat de saamhorigheid zo groot wordt dat zelfs de Goden inzien dat tirannie niet noodzakelijk is, vooropgezet natuurlijk dat jullie dienstbaarheid er niet onder lijdt. Zodra Zij het gevoel krijgen dat de rebellie Hen geldt kunnen ze niet anders dan ingrijpen. Daarom moet onze boodschap eenduidig zijn. We blijven dienstbaar maar de regels binnen de stad bepalen wij. Het is de enig mogelijke optie. Stel dat we allemaal de stad weten te ontvluchten... Wat dan? Terug naar het oppervlak is om verschillende redenen uitgesloten. Ten eerste zullen de Goden het niet toestaan, en mocht het toch lukken dan worden we door de Nymphen tegengehouden. Bovendien zal het tegenvallen eenmaal boven te zijn. Dertig jaar is lang en de meesten verblijven hier langer.’ Tork wacht op reacties om daarna uit te leggen hoe hij zich de vernieuwde samenleving voorstelt. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten