Follow by Email

maandag 3 september 2012

WANDERBACH page 105


Tork looks at the growing enthusiasm in the circle. It goes better then he dared to hope this morning.
- ‘Do you still need Fiona?’ Jeremy asks before leaving.
The girl jumps up happy and dances outside at her new partner’s hand, merrily watched by the ruler who doesn’t feel unsatisfied about this beginning.

The dog resists. Anna hauls at the leash.
When she went outside the animal stopped as soon as it saw where Anna wanted to go. She went back for the leash. The dog let itself drag a little while but now they near the house with the cross she resists harder. The legs stiff, and pulls back. Anna uses her weight and all her strength to force the dog - that feels that it’s been defeated - towards her.
Suddenly it jumps to the front, so unexpected that Anna can’t keep her balance and tumbles backwards onto the pebbles. Before she looses consciousness she feels sharp teeth penetrating through her coat in her side…
Tork is startled. Karl found her, carried her home where she fights for her life. The dog rampaged terribly. If his partner survives she will miss an eye and maybe the usage of her legs. Her tummy is torn and the muscle tissue damaged. Luckily Anna isn’t aware of anything. She was in coma when Karl found her, from which she still not waked up yet.
Tork enters the small house worried and tells Karl, who immediately bends in the dust, to get up. The man is pale en wrangles his hands in despair.
- ‘How could this happen, Lord?’ he stammers. ‘No-one becomes sick! How could it happen than?’


Tork kijkt de kring rond naar het groeiend enthousiasme. Het gaat beter dan hij vanochtend durfde hopen.
- ‘Heeft u Fiona nog nodig?’ vraagt Jeremy voordat hij vertrekt.
Het meisje springt opgewekt overeind en danst aan de hand van haar nieuwe partner naar buiten, vrolijk nagestaard door de heerser die zich niet ontevreden voelt over dit begin.

De hond verzet zich. Anna sleurt aan de halsband.
Toen ze naar buiten gingen bleef het dier staan zodra ze zag waar Anna heen wilde. Ze liep terug en pakte de leiband. De hond liet zich een stukje meeslepen maar nu ze het huis met het kruis naderen verzet ze zich feller. De poten schrap, en trekt terug. Anna gebruikt haar gewicht en al haar kracht om de hond naar zich toe te halen die voelt dat ze verliest.
Plotseling springt ze naar voren, zo onverwacht dat Anna haar evenwicht verliest en ruggelings tegen de keien slaat. Voordat ze het bewustzijn verliest voelt ze scherpe tanden door het jakje in haar zij dringen…
Tork is ontzet. Karl vond haar, droeg haar naar huis waar ze voor haar leven vecht. De hond ging vreselijk tekeer. Als zijn leefgenote het haalt zal ze een oog missen en misschien zelfs het gebruik van haar benen. Haar buik ligt open en het spierstelsel is beschadigd. Gelukkig is Anna zich nergens van bewust. Ze was in coma toen Karl haar vond waaruit ze nog niet is ontwaakt.
Tork stapt bezorgd de kleine woning binnen en zegt Karl, die onmiddellijk in het stof buigt, op te staan. De man is lijkbleek en wringt in wanhoop de handen.
- ‘Hoe kon dit gebeuren, Heer?’ hakkelt hij. ‘Niemand wordt ziek! Hoe kon het dan gebeuren?’ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten