Follow by Email

vrijdag 21 september 2012

WANDERBACH page 123


They lift him and throw him from the stage to be caught by tens of others. Now he sees that the construction is hollow underneath.
He is pushed into the twilight till in front of a long table where at least thirty creatures sit behind: one even more gruesome than another. Some of them he recognizes, like the snake that killed Fern, and the ball, as flat as a pancake when he saw it the last time. The beaked legs are absent but in its place are others that aren’t less horrible.
- ‘We are your judges’ a voice grates while Tork is forced to kneel. ‘We will accuse you and determine your sentence.’
The snake stands up, arises at least, so that he stretches out extensively above the others.
- ‘We accuse you to have entered Underearth unlawful to slender, dishonor and wound us. I myself have been escaped from Safedestiny in the nick of time when you used your dog as a weapon against me. You stole unprecedented amounts of food. Not only in town but also outside, and inside you stirred up the inhabitants against the Gods and proclaimed anarchy which is even for us hard to restrain. Besides you are responsible for the death of the persons Anna and Gabi.’
Tork scares. Anna dead? She was curing when he left? And Gabi? They have found her! What happened to Barg? Like he knows the dog it will have fought till the end to protect her. He bends his head. Silent tears fall down his cheeks.
- ‘I see that you plea guilty’ the snake responds, ‘but there is more. You enthroned the rightful rulers in an underhanded way and demanded the throne for yourself; something that in itself already justifies the change to Safedestiny. On top of that you revealed secrets that came into your possession thanks to that post. What do you have to say to these acquisitions?’  

Ze tillen hem op en smijten hem van het podium waar hij wordt opgevangen door tientallen anderen. Nu ziet hij dat de constructie van onderen hol is.
Hij wordt in de schemering geduwd tot voor een lange tafel waar zeker dertig wezens achter zitten: het ene nog afgrijselijker dan het andere. Sommigen herkent hij, zoals de slang die Fern doodde, en de bal, zo plat als een pannenkoek toen hij hem het laatst zag. De gebekte benen ontbreken maar in zijn plaats zijn er anderen die in afzichtelijkheid niet onder doen.
- ‘Wij zijn uw rechters’ raspt een stem terwijl Tork gedwongen wordt te knielen. ‘Wij zullen u in staat van beschuldiging stellen en uw vonnis bepalen.’
De slang gaat staan, verheft zich tenminste, zodat hij ruim boven de anderen uitsteekt.
- ‘Wij beschuldigen u onwederrechtelijk Onderaarde te zijn binnengedrongen om ons te belasteren, onteren en verwonden. Ikzelf ben op het nippertje aan Nageborchte ontsnapt toen u uw hond als wapen tegen mij gebruikte. U stal ongehoorde hoeveelheden voedsel. Niet alleen in de stad maar ook daarbuiten en daarbinnen hitste u de bewoners tegen de Goden op en verkondigde anarchie die zelfs voor ons lastig te beteugelen is. Bovendien bent u verantwoordelijk voor de dood van de genaamden Anna en Gabi.’
Tork schrikt. Anna dood? Ze was toch aan de beterhand? En Gabi? Ze hebben haar gevonden! Wat is met Barg gebeurd? Zoals hij de hond kent heeft hij zich dood gevochten om haar te verdedigen. Hij buigt het hoofd. Stille tranen drijven langs zijn wangen.
- ‘Ik zie dat u schuld bekent’ zegt de slang, ‘maar er is meer. U stootte op slinkse wijze de rechtmatige heersers van hun troon en eiste die voor uzelf. Iets dat op zichzelf al de overtocht naar Nageborchte rechtvaardigt. Bovendien heeft u geheimen openbaar gemaakt die dankzij dat ambt in uw bezit kwamen. Wat heeft u hierop te zeggen?’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten