Follow by Email

maandag 10 september 2012

WANDERBACH page 111


When he is about to leave the room he hears tumult. He walks towards the window. In the street people run randomly chaotic; back and forward alongside the wall and search between the houses. He was seen! The spies know of his discovery and seek him. He just can guess what their plan is by finding him. The secret escape may not be known. He won’t rule long anymore why it makes no sense to return to the temple-palace. Apparently they don’t know that he operates from Anna’s house, otherwise they would heave already been here.
In the shade of the room he keeps watching until it becomes more quite down there and the spies disappear to search elsewhere. After the last is gone he runs downstairs with the dogs following him on his heels. It’s better not to use the front door. If the spies discover that he was here he fears for the inhabitants.
He calls Karl who shows the way without asking through a narrow corridor towards the back entrance which gives out on a walled courtyard. Behind the closed iron gate is a narrow alley which Tork follows to the right hoping to reach the town wall. He tells the dogs to stay behind and looks carefully around the corner of the last house. No-one!
Followed by the dogs he trots to the secret escape. Every second counts and he only can hope that he won’t be seen.
He is lucky. The wall piece turns already and Barg slips as first to freedom, but when he and Fern want to follow he hears screaming; from the other side people run towards him. Not as many but thanks to the noise they will become more soon.
He is about to dive through the hole that is closing when he hears yelling. Tork recognizes the voice: Gabi, followed by three horrible creatures.
The spies threw off their disguise. Two hairy legs with a beak at the height of the knees catch up to her fast while a snake-like form that leaves a slimy track meanders rapidly between the legs. Not far behind races a ball from which six pair of hands extends. 


Wanneer hij de kamer wil verlaten hoort hij tumult. Hij loopt naar het raam. Beneden hollen mensen wanordelijk dooreen. Ze rennen heen en weer langs de muur en speuren tussen de huizen. Hij werd gezien! De spionnen weten van zijn ontdekking en zoeken hem. Hij kan wel raden wat hun plan is als ze hem vinden. De geheime uitgang mag niet bekend raken. Hij zal niet lang meer heersen waarom het geen zin heeft naar het tempelpaleis terug te keren. Blijkbaar weten ze niet dat hij vanuit Anna`s huis opereert, anders waren ze hier al geweest.
In de schaduw van de kamer blijft hij staan kijken tot het beneden rustiger wordt en de spionnen verdwijnen om elders te zoeken. Nadat de laatste is verdwenen rent hij met de honden op de hielen naar beneden. Het is beter niet de voordeur te gebruiken. Als de spionnen ontdekken dat hij hier was vreest hij voor de bewoners.
Hij roept Karl die zonder vragen voorgaat door een smalle gang naar de achteruitgang die op een ommuurd binnenplaatsje uitkomt. Achter de afgesloten ijzeren poort loopt een smalle steeg die Tork naar rechts volgt in de hoop de stadsmuur te bereiken. Hij zegt de honden achter hem te blijven en kijkt voorzichtig rond de hoek van het laatste huis. Niemand!
Gevolgd door de honden draaft hij naar de geheime uitgang. Elke seconde telt en hij kan alleen maar hopen niet te worden gezien. Hij heeft geluk. Het stukje muur klantelt al en Barg glipt als eerste naar de vrijheid, maar als hij en Fern willen volgen hoort hij geschreeuw. Van de andere kant rennen mensen op hem af. Niet zoveel maar dankzij het rumoer zullen het er snel meer worden.
Hij wil door het gat duiken dat bezig is te sluiten wanneer hij gegil hoort. Tork herkent de stem: Gabi, achtervolgd door drie afzichtelijke wezens.
De spionnen hebben hun vermomming afgeworpen. Twee harige poten met een bek ter hoogte van de knieën lopen snel op haar in terwijl een slangachtig wezen dat een slijmerig spoor trekt in sneltreinvaart tussen de poten kronkelt. Wat verder naar achteren holt een bal waaruit zes paar handen steken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten