Follow by Email

zondag 26 augustus 2012

WANDERBACH page 97


They hurry towards a side room and return with chairs which they place in unused spots between the Council members without consultation. Tork watches. He expected them to sit next to him but this simple exhale of matter satisfies.
Jeremy examined the seconds and as soon as the girls sit down, Fiona, coincidentally or not immediately next to him, he stares thoughtful at Tork.
- ‘What happens to them if you manage to escape?’
- ‘I don’t know’; Tork answers truthfully. ‘What happens with seconds when the ruler disappears’
- ‘They disappear as well!’ Tork scares. That he didn’t think of that! Seconds have no right to exist after the protection of their privileged position erases.
- ‘How can we avoid this?’ he asks worried.
- ‘Give them a partner.’
- ‘You think that it will help?’ Jeremy shrugs.
- ‘I don’t know, it always were singles. The twins abraded countless; men and women. They had no preference and kept at least four in reserve.’ Tork nods.
- ‘It can be tried. Do you have a partner?’ Jeremy denies and Tork smiles. ‘I believe that Fiona likes you.’ He watches the expatiating looking girl. ‘Would you like her as a partner?’ Jeremy looks shy at his neighbor.
- ‘If she wants as well?’
- ‘So it will be.’
He looks at Gabi who fearful shakes her head.
- ‘I don’t want to leave you, Lord’; she softly whispers.
- ‘Maybe it is just a matter of weeks before you disappear; as you understand?’ 

Ze haasten zich naar een zijkamer en komen terug met stoelen die ze zonder overleg in een open plaats tussen twee Raadsleden schuiven. Tork kijkt toe. Hij verwachtte dat ze naast hem kwamen zitten maar dit simpel getuigen van zelfstandigheid stemt tevreden.
Jeremy keek de secondanten na en zodra de meisjes zitten, Fiona, toevallig of niet direct naast hem, neemt hij Tork nadenkend op.
- ‘Wat gebeurt met hen als u weet te ontsnappen?’
- ‘Ik zou het niet weten’; antwoordt Tork naar waarheid. ‘Wat gebeurt met secondanten als de heerser verdwijnt?’
- ‘Die verdwijnen ook!’ Tork schrikt. Dat hij dat niet zelf bedacht! Secondanten zijn zonder bestaansrecht nadat de bescherming van hun bevoorrechte positie wegvalt.
- ‘Hoe kunnen we dat voorkomen?’; vraagt hij bezorgd.
- ‘Geef hen een partner.’
- ‘Denk je dat het helpt?’ Jeremy schokschoudert.
- ‘Dat weet ik niet, maar het waren altijd alleenstaanden. De tweeling versleet er talloze. Mannen en vrouwen. Zij hadden geen voorkeur en hielden er tenminste vier in reserve.’ Tork knikt.
- ‘Het valt te proberen. Heb jij een partner?’ Jeremy ontkent en Tork glimlacht. ‘Ik geloof dat Fiona jou wel mag.’ Hij let op het verwachtingsvol kijkende meisje. ‘Zou je haar als partner willen?’ Jeremy kijkt schuchter naar zijn tafelgenote.
- ‘Als zij ook wil?’
- ‘Dat is dan geregeld.’
Hij kijkt naar Gabi die angstig het hoofd schudt.
- ‘Ik wil u niet verlaten, Heer’; fluistert ze zacht.
- ‘Misschien is het een kwestie van weken voordat je verdwijnt; dat begrijp je toch?’ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten