Follow by Email

vrijdag 31 augustus 2012

WANDERBACH page 102


- ‘Why do you want to resist against such a Paradise? He looks at them one by one but they stare foolish back. First the ruler searches rebels and tells them that revolution is necessary and now he praises the system that he wants them to throw over? ‘What don’t you like?’
- ‘We are slaves’ Jeremy tries carefully.
- ‘And? With a golden spoon! Food and beverage as much as you can swallow and no other duty then a horse ride sometimes. Luxury slaves! The only return is down on your knees now and then if the master approaches a bit too close. Or do I see this wrong?’ Jeremy’s eyes flash.
- ‘That can be, but it is you who lives in the palace and for whom we have to bend. You can order a girl to share your bed and if you want you can beat someone up just for fun.’ Tork has no mercy.
- ‘Don’t forget that I am a slave as well’ he responds softly. ‘I’m also locked up in this town and yet I have some privileges, there live far too many people here to suppress them all as a person. Do you agree?’ Jeremy nods.
- ‘Something else. Why didn’t you have a partner?’
- ‘Do I have to answer?’ he asks unwilling.
- ‘Let me rephrase. People need sex, an urge you can’t deny, and I already mentioned that there is no red light district…’
- ‘All right’ Jeremy impatiently interferes. ‘I had a partner, but you never know how old someone is. We all look young, and some day ageing started with her…’ Tork gesticulates.
- ‘I understand. I’m sorry. Please accept my apologies for bringing it up.’ 

- ‘Waarom willen jullie je tegen dit Paradijs verzetten? Hij kijkt hen een voor een aan maar ze staren dwaas terug. Eerst zoekt de heerser naar rebellen en maakt duidelijk dat een revolutie noodzakelijk is en vervolgens prijst hij het systeem dat ze geacht worden omver te werpen? ‘Wat bevalt jullie niet?’
- ‘We zijn slaven’; probeert Jeremy voorzichtig.
- ‘Nou en? Met gespreid bedje! Eten en drank zoveel je opkunt en geen andere taak dan af en toe een rit te paard. Luxeslaven! De enige tegenprestatie is een incidentele knieval als de meester wat te dicht in de buurt komt. Of zie ik dat verkeerd?’ Jeremy`s ogen flikkeren.
- ‘Dat zal wel! U woont in het paleis en voor u moeten we die knieval maken. U kunt een meisje opdracht geven het bed met u te delen en als u wilt kunt u iemand laten afranselen omdat u dat amusant vindt.’ Tork is onbarmhartig.
- ‘Vergeet niet dat ik ook slaaf ben’; zegt hij zacht. ‘Ik zit net zo opgesloten in deze stad en al heb ik een aantal privileges, er wonen hier teveel mensen om hen allemaal als persoon te onderdrukken. Klopt dat?’ Jeremy knikt.
- ‘Iets anders. Waarom had jij geen partner?’
- ‘Móet ik daarop antwoorden?’; vraagt hij nukkig.
- ‘Ik zal het anders formuleren. Mensen hebben behoefte aan seks, een drift die je niet kunt ontkennen, en ik merkte al op dat er geen rosse buurt is……’
- ‘Ik begrijp waar u heen wilt’; onderbreekt Jeremy ongeduldig. ‘Ik had een partner, maar je weet nooit hoe oud iemand is. We lijken allemaal jong, en op een dag brak bij haar de veroudering aan en…..’ Tork maakt een gebaar.
- ‘Ik begrijp het. Het spijt me. Aanvaard asjeblieft mijn excuses omdat ik het ter sprake bracht.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten