Follow by Email

vrijdag 24 augustus 2012

WANDERBACH page 95


- ‘Certainly you will know!’ Jeremy behaves openly hostile and looks capricious. He doesn’t trust it. This sudden change is far too absurd. The unbeatable twins defeated by an outsider who just walked in from nowhere and who, barely on the throne, starts not allowed changes. It is all too beautiful and even more important: doomed to fail!
The Gods know what happens in town and it is at least peculiar that they didn’t already interfere. This new ruler is more than likely sent to test them, or otherwise they thought that the control of the twins had been long enough. Jeremy’s attitude proofs that he doesn’t trust and with that he infects the others. Even both seconds react on the critic and watch their master exploratory.
Tork doesn’t notice the distrust, that’s how much he is occupied by this new idea. Spies in town mean a way to get in and out unnoticed. The idea is logical. If the Gods yet have the power to control the town life from a distance there are way too many individuals to do this effectively. An army of spies, disguised as humans, sounds logic. They would have contact with the base and whenever they want suppress each beginning insubordination.
The question is how spies get in and out unseen. Tork tried but even his sharp hunting knife wasn’t capable of forcing the smallest gap and in the mean time he knows that the elastic layer covers the whole town. He even tried to dig underneath the city wall with the same result, and yet it seems logic that spies exists of smoke even than there has to be an opening, how small ever.
As soon as he looks up he notices the hostility. All watch him; also Gabi and Fiona play with the thought that he can be a spy. Can Tork be trusted or is he here to make their lives even more miserable or to test their loyalty? 

- ‘Dat zult u wel weten!’ Jeremy gedraagt zich openlijk vijandig en kijkt nukkig. Hij vertrouwt het niet. De plotselinge omkeer is te ongerijmd. De onverslaanbare tweeling verslagen door een buitenstaander die uit het niets binnenwandelde en die, nauwelijks op de troon, aan ongeoorloofde veranderingen begint. Het is allemaal te mooi en nog belangrijker: gedoemd te mislukken!
De Goden weten wat in de stad gebeurt en het is merkwaardig dat ze nog niet hebben ingegrepen. Deze nieuwe heerser is vast gestuurd om hen op de proef te stellen, of anders vonden ze dat de heerschappij van de tweeling lang genoeg was. Uit Jeremy`s houding blijkt dat hij het niet vertrouwt en daarmee infecteert hij de anderen. Zelfs beide secondanten reageren op de kritiek en kijken onderzoekend naar hun meester.
Tork let niet op het wantrouwen, zozeer wordt hij in beslag genomen door dit nieuwe gegeven. Spionnen in de stad betekent een manier om ongemerkt binnen en buiten te gaan. Het denkbeeld is logisch. Als de Goden al in staat zijn van op afstand het leven in de steden te controleren zijn er toch teveel individuen om dit effectief te doen. Een spionnenleger, als mensen vermomd, klinkt logisch. Ze zouden voeling met de basis hebben en desgewenst elke beginnende insubordinatie de kop indrukken.
De vraag is hoe de spionnen ongezien binnen en buiten kunnen. Tork probeerde het maar ook zijn scherpe jachtmes was niet in staat de kleinste opening te forceren en inmiddels weet hij dat de verende laag de hele stad omsluit. Hij probeerde zelfs onder de stadsmuur door te graven met hetzelfde resultaat, en al lijkt het logisch dat spionnen uit rook bestaan dan nog moet er een opening zijn, hoe miniem ook.
Zodra hij opkijkt merkt hij de vijandigheid. Iedereen kijkt naar hem, ook Gabi en Fiona spelen met de gedachte dat hij een spion kan zijn. Is Tork te vertrouwen of is hij hier om hun leven nog onaangenamer te maken of hun loyaliteit te testen? 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten