Follow by Email

zaterdag 25 augustus 2012

WANDERBACH page 96


He looks at them, one by one. It will cost time to gain their trust. ‘Accept for the moment’ he softly says. ‘You won’t get a second chance. My story is true or not. I am who I say or a spy, but whoever or what I am, this is your chance for autonomy. Even if I test you, there is still the chance that you win. A week ago no-one thought of resistance while it is noticeable present now, otherwise you would not doubt me. Doubt means that you, in spite of slavery, still can think for yourself and really there is not more needed to overthrow a regime.
- Every revolution starts with a thought, a simple thought that doubts the existing structure. Thoughts follow on each other until there are so many that open resistance appears which attracts others who often walk around with the same ideas for generations which they only realize after it becomes common knowledge. Not only do you have these thoughts, you share them, why it is possible to break the existing order.
- I won’t stay, like I said, and I will be replaced. How? That’s up to this Council! Another Tiran who uses people and keeps them as slaves, or do you plan to organize your own future? Democracy like on earth or management by the Council. Everything depends on if you are capable to think of a meaningful structure, otherwise change is useless. If you vegetate in this or another system makes no difference. It has to be meaningful, what is not the same as enjoying your youth as long as possible to spend it on the whims of a Tiran.’ Tork looks around the table: every face pensive, also those of his assistances.
- ‘Take a chair and sit with us’; he says soft. ‘It is annoying when someone breaths constantly in ones neck.’ 

Hij kijkt hen een voor een aan. Het zal tijd kosten hun vertrouwen te winnen. ‘Zie het voorlopig maar zo’; zegt hij zacht. ‘Een volgende kans krijgen jullie niet. Mijn verhaal is waar of niet waar. Ik ben wie ik zeg of een spion, maar wie of wat ik ook ben, dit is jullie kans op zelfbestuur. Ook al stel ik jullie op de proef, dan nog bestaat de kans dat jullie winnen. Een week geleden dacht niemand aan verzet terwijl het nu merkbaar aanwezig is, anders zouden jullie niet aan mij twijfelen. Twijfel betekent dat jullie, ondanks slavernij, nog altijd voor jezelf kunt denken en er is echt niet meer nodig om een regime omver te werpen.
- Elke revolutie begint met een gedachte, een simpele gedachte die de bestaande structuur in twijfel trekt. Gedachten volgen elkaar op tot er zoveel zijn dat openlijk verzet ontstaat dat anderen aantrekt die vaak al generaties met diezelfde gedachten rondlopen waarvan ze zich pas bewust worden zodra het gemeengoed wordt. Niet alleen hebben jullie deze gedachten, jullie delen ze, waarom het mogelijk is de bestaande orde te verbreken.
- Ik blijf niet, zoals ik zei, en ik zal worden opgevolgd. Hoe? Dat bepaalt deze Raad! Weer een despoot die mensen misbruikt en als slaven houdt, of houden jullie de toekomst zelf in de hand? Democratie zoals op aarde of bestuur door de Raad. Alles hangt ervan af of jullie in staat zijn een zinvolle structuur te bedenken, anders is verandering zinloos. Of je vegeteert in het ene of het andere systeem maakt weinig uit. Er moet iets zinvols zijn, wat iets anders is dan het zo lang mogelijk rekken van jeugd om die te verspillen aan de nukken van een tiran.’ Tork kijkt de tafel rond. Elk gezicht nadenkend, ook van zijn assistentes.
- ‘Pak een stoel en kom erbij zitten’; zegt hij zacht. ‘Het is vervelend wanneer iemand constant in je nek blaast.’ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten