Follow by Email

zaterdag 16 juni 2012

WANDERBACH page 44


Perlwachter waits for a reaction but Tork has no questions as long as he doesn’t know of which these illusions consist.
- ‘The Gods will soon understand the nature of your mission and will mainly concentrate on the quality we have chosen you for. Your curiosity is also your weakness, why we expect that they shall stimulate your investigating mind with as purpose to seduce and if you don’t recognize this in time it will be your destruction.’
He pauzes again. Tork looks up.
- ‘If I don’t comment on anything, nothing can happen to me?’
- ‘If it was that easy’, Perlwachter sighs. ‘Underearth is a maze and considering the intention this is logical. If someone or something manages to enter Underearth it is not the purpose that it walks straight to the Gods of course. Through this labyrinth which is not a course system but really a world apart, goes one single path as only road between the end of the shaft and where the Gods stay. I will make sure that you recognize this path so you don’t have to go a long and unnecessary D-tour, but the Gods will know this as well and aim their illusions so that you will be misled. There is no method to avoid this and because I do not know the exact shape of future illusions I can’t do anything to make sure that you evade them. It is my duty to prepare you as much as possible so you will be able to free yourselves from it. The most important rule: whatever threatens you it is always an illusion and therefore no reality. It only can harm or trouble you as long as you believe it. As soon as you realize this it will stop. It sounds easy but trust me: it is not!
- See yourself as smoker. You know that its bad for you but still you stick to the illusion that it is delicious and that it gives you a pleasant feeling while you also know that this is caused by a combination of ingredients chosen by the manufacturer in order to reach this goal.  

Perlwachter wacht op een reactie maar Tork heeft geen vragen zolang hij niet weet waaruit de illusies bestaan.
- ‘De Goden zullen de aard van je missie vrij snel doorhebben en zich vooral richten op de eigenschap waarvoor wij jou kozen. Je nieuwsgierigheid is tevens je zwakte, waarom we verwachten dat ze je onderzoekende geest willen prikkelen met de bedoeling te verleiden en als je dat niet op tijd inziet zal het je ondergang zijn.’
Weer pauzeert hij. Tork kijkt oplettend op.
- ‘Als ik nergens op inga kan me niets gebeuren?’
- ‘Was het maar zo eenvoudig’; zucht Perlwachter. ‘Onderaarde is een doolhof en de bedoeling in aanmerking genomen is dat logisch. Als iets of iemand tot Onderaarde weet door te dringen is het natuurlijk niet de bedoeling dat hij regelrecht naar de Goden loopt. Door het doolhof dat geen gangenstelsel is maar werkelijk een wereld apart, loopt één enkel pad als enige verbindingsweg tussen het einde van de schacht en de verblijfplaats van de Goden. Ik zal ervoor zorgen dat je het pad herkent zodat je geen onnodig lange dwaaltocht moet afleggen, maar de Goden zullen van die kennis op de hoogte zijn en hun illusies zo richten dat je wordt misleid. Er bestaat geen manier om te omzeilen en aangezien ik de werkelijke gedaante van toekomstige illusies niet ken, kan ik ook niets doen om ervoor te zorgen dat je ze ontwijkt. Het gaat erom je zo voor te bereiden dat je in staat bent je uit de opgeworpen illusie te bevrijden en de belangrijkste regel daarbij: wat je ook bedreigt, het is ten alle tijden een illusie en daarom geen werkelijkheid. Het kan je alleen kwaad doen of last berokkenen zolang jij erin gelooft. Zodra jij je dat realiseert stopt de verleiding. Het klinkt eenvoudig, maar geloof me: zo is het niet!
- Zie jezelf als roker. Je weet dat wat je doet slecht voor je is en toch houd je vast aan de illusie dat het lekker is, je een plezierig gevoel geeft terwijl je bovendien weet dat het wordt veroorzaakt door een combinatie van stoffen die zo door de fabrikant werden samengesteld en verwerkt om juist dat te bereiken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten