Follow by Email

vrijdag 8 juni 2012

WANDERBACH page 36


- Those periods where nothing compared to what is going on today. Cultures collide and don’t confine anymore to local quarrels but are spread worldwide in a conflict that knows no precedent; never before the situation was so highly explosive at such a broad level. Distance means nothing anymore and total chaoses with especially cultural and social differences as basis are no longer utopian. Thanks to economical motives the natural alliances of overlapping and related cultures evolved in earlier times, are no longer evidently and in some cases openly collaborate with the enemy: is how some see nowadays relations. That this on itself dangerous situation has its response on the Gods speeches for itself. Of course every God or God-cluster chooses for its own adherents and as opposites being fought more openly this mirrors at the pantheon where in the mean time a situation aroused which seems the most like a kennel blood thirsty dogs: remove the fences and total war is a fact!
- This tension did not go unnoticed on earth and was being translated into more frequent and heavier natural disasters which apparently obliterate the differences for a moment but are motive to even enlarge the contradictions immediately after. That some blame each other for which looks like a natural phenomenon is known, and it is just a matter of time before the Gods will directly interfere; outbreak to the earths surface to choose each for themselves the side of the own followers.
- If this happens a catastrophe is inevitable and the downfall of as well Gods as humans will be a fact. It is high time to send someone down as a catalyst: no warrior of wizard who will even increase the smoldering discontent through aggression. It is time for a more wary and refined approach; someone who is capable of investigating the true cause of the conflict and will manifest, so the Gods will become conscious of the escalating situation which will lead to their own destruction eventually.’ 

- Die periodes waren niets vergeleken met wat nu speelt. Culturen botsen en beperken zich niet meer tot plaatselijke ruzies maar zijn mondiaal verspreid tot een conflict dat geen precedent kent. De situatie was nooit tevoren op zo grote schaal explosief. Afstand betekent niets meer en totale chaos met vooral culturele en sociale verschillen als basis zijn niet langer utopisch. Dankzij economische motieven zijn de in vroeger tijden natuurlijk gegroeide allianties van elkaar overlappende en verwante culturen niet vanzelfsprekend meer en heulen in sommige gevallen openlijk met de vijand, althans dat is hoe sommigen tegen de huidige verhoudingen aankijken. Dat deze van zichzelf heikele situatie zijn weerslag op de Goden heeft spreekt voor zich. Natuurlijk kiest elke God of Godencluster voor zijn of haar achterban en naarmate tegenstellingen steeds openlijker worden bevochten weerspiegelt dat in het pantheon waar inmiddels een situatie ontstond die nog het meest lijkt op een kennel bloeddorstige honden: haal de hekken weg en de totale oorlog is een feit!
- Deze spanning bleef op aarde niet onopgemerkt en vertaalde zich in steeds frequenter en heviger voorkomende natuurrampen die ogenschijnlijk de verschillen voor een moment lijken uit te wissen maar onmiddellijk daarna aanleiding zijn om de tegenstellingen nog te vergroten. Dat sommigen zelfs elkaar de schuld geven van wat een natuurlijk fenomeen lijkt is geweten, en het is een kwestie van tijd voordat de Goden zich openlijk bemoeien. Uitbraak naar het aardoppervlak om daar elk voor zich de kant van de eigen aanhang te kiezen.
- Als dat gebeurt is een ramp onafwendbaar en de ondergang van zowel Goden als mensen een feit. Het is de hoogste tijd iemand als katalysator omlaag te sturen. Geen krijger of magiër die met agressie de smeulende onvrede nog aanwakkert. Het is tijd voor een omzichtiger en verfijnder aanpak. Iemand die in staat is de werkelijke oorzaak van het conflict te onderzoeken en blootlegt, zodat de Goden zich bewust worden van de escalerende situatie die uiteindelijk naar hun eigen ondergang leidt.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten