Follow by Email

zondag 10 juni 2012

WANDERBACH page 38


- No respect, which is something you don’t have, and also that is indispensable for this mission. We don’t want to send someone down who stares with open mouth at Gods fighting each other. We want a person who can do this on his own innovativeness and will reach the Gods where he has to uncover the causes without help and show Them the consequences, so that They understand how dangerous the situation is and again decide to collaborate.
- It is also in your own interest because if nothing happens you will be affected during your lifetime as well, that is how urgent it is in the mean time.’
- ‘Why don’t you, or one of your colleagues go?’
- ‘We can’t go down, at least not for long, the entrance will be unguarded which can be even as fatal. Besides: keepers are no humans. The Gods didn’t come from us but we, together with the Nymphs, materialized from the Gods. They will simply demand us and send us back. In a certain way you stand above Them because you are part of those who invented. Humans started and only a human can bring this mission to a good end.’
- ‘What do you expect from me; that I, after everything you told, jump into that hole behind us and run down to the Gods, or whatever they may be, to diverse them before accidents happen?’
Perlwachter chuckles. A merry rumbling sound that works contagious even it isn’t abundant.
If only part is true he has to go. Someone has to do it and when seven wise men as old as humanity say he is the best candidate he at least has to try, even if he has no idea what to find down there. Something completely different then hiking through almost unknown and poorly charted land. Thanks to Internet, maps and other sources he was able to imagine before he left, even if the image often didn’t correspond with reality, but if it did he would be disappointed and it would take away a great deal of the excitement. 

- Geen ontzag, want dat ken jij niet, en ook dat is voor deze missie onontbeerlijk. We schieten er niets mee op iemand omlaag te sturen die met open mond naar elkaar bevechtenden Goden staart. Wij willen iemand die zich met eigen vernuft door beproevingen slaat en tot de Goden weet door te dringen waar hij zonder hulp de oorzaken blootlegt en de gevolgen zichtbaar maakt zodat Zij begrijpen hoe gevaarlijk de situatie is en opnieuw tot samenwerking besluiten.
- Het is ook in je eigen belang want als er niets gebeurt zul je de gevolgen ondervinden, zo urgent is het inmiddels.’
- ‘Waarom gaat uzelf of een van uw collega’s niet?’
- ‘Wij kunnen niet afdalen, toch niet voor lang, dan blijft de toegang onbewaakt en dat kan net zo funest zijn. Bovendien zijn wachters geen mensen. De Goden zijn niet uit ons voortgekomen maar wij zijn samen met de Nymphen uit de Goden ontstaan. Ze zullen ons eenvoudig tot de orde roepen en terugsturen. In zekere zin sta jij boven Hen omdat je deel bent van de soort die ze deed ontstaan. De mens is begonnen en alleen een mens kan deze missie tot een goed einde brengen.’
- ‘Wat verwacht u van mij? Dat ik, na alles wat u heeft verteld, mij in dat gat hierachter stort en naar beneden hol om de Goden, of wat het ook moge zijn, uiteen te sleuren voordat er ongelukken gebeuren?’
Perlwachter grinnikt. Een vrolijk rommelend geluid dat aanstekelijk werkt en toch is het niet uitbundig.
Als er iets van waar is móet hij gaan. Iemand moet het doen en wanneer zeven wijzen zo oud als de mensheid beweren dat hij de beste kandidaat is blijft hem niet veel anders dan tenminste proberen, al heeft hij geen idee wat beneden wacht. Vast iets anders dan door bijna onbetreden en slecht in kaart gebracht gebied trekken. Dankzij internet, kaarten en andere bronnen kon hij zich een beeld vormen voordat hij vertrok, al klopte dat beeld vaak niet met de werkelijkheid, maar zou het wel kloppen, het zou teleurstellen en het grootste deel spanning wegnemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten