Follow by Email

donderdag 7 juni 2012

WANDERBACH page 35


- There was intervention through mediation of a wizard, someone who was trained in black magic. She survived and I suspect that she was the one by whom we couldn’t erase all memories.’
Perlwachter pauses, waits for a reaction but Tork listens calm.
The past is over and archetypes like warriors and wizards are not of his interest. Curiosity is only life-threatening in combination with carelessness, and if he accepts the challenge, of which he is absolutely not sure still, it will be very careful. These past two days he has seen enough inexplicable to be curious but however he likes to investigate what he doesn’t understand he will never plunge headlong into something  from which there is no way out. If the gray-haired expects that he is even crazier then Tork suspected, but the keeper smiles.
Apparently satisfied about the thoughts he sees he goes on and informs Tork that the structure in the Gods world doesn’t differ that much from human.
- ‘Some have more fans and therefore more power while others never had many followers or lost most of them during time. Normally Gods live peacefully aside even if there are minor differences which mostly are solved fast because They themselves benefit from harmony. Struggle disorders and obstructs cooperation while the risk exists that certain God-clusters or even a solitaire could use his or her power and try to destroy their colleagues who give in. That this will be of immediate influence on earthly life where one is used to copying is evident, but also the opposite is true: Quarrels between people don’t necessarily influence the Gods behavior except if it concerns them directly. During the last century the world became smaller, the infrastructure shorter and the population increased alarmingly with as consequence that religious conflicts happened more often. Moments of intervention were for example the crusades but also immediately after the great voyages of discovery and the missionaries urge which followed. 

- Er was interventie door tussenkomst van een magiër, iemand die zich bekwaamd had in zwarte kunst. Zij bracht het er levend vanaf en ik vermoed dat zij het was waarbij we niet alle herinneringen konden wissen.’
Perlwachter pauzeert, wacht op een reactie maar Tork luistert kalm.
Het verleden is voorbij en archetypes als krijgers en tovenaars zeggen hem niets. Nieuwsgierigheid is alleen levensbedreigend in combinatie met onvoorzichtigheid, en als hij de uitdaging aangaat, waarvan hij nog lang niet zeker is, zal dat heel voorzichtig zijn. De afgelopen twee dagen zag hij genoeg onverklaarbaars om nieuwsgierig te zijn maar hoe graag hij het onbegrijpelijke ook onderzoekt, hij zal zich nooit blindelings in iets storten waaruit geen uitweg is. Als de grijsaard dat verwacht is hij nog gekker dan Tork vermoedde, maar de wachter glimlacht.
Blijkbaar tevreden over de gedachten die hij ziet vertelt hij verder en leert Tork dat de structuur in de Godenwereld niet bijster verschilt met die van mensen.
- ‘Sommigen hebben meer aanhang en bezitten daarom ook meer macht terwijl anderen nooit veel aanhang hadden of die in loop van de tijd grotendeels verloren. Gewoonlijk leven alle Goden vredig naast elkaar al zijn er soms kleine geschillen die meestal snel worden bijgelegd omdat Zijzelf baat hebben bij harmonie. Ruzies verstoren en belemmeren de samenwerking terwijl het risico bestaat dat een bepaald Godencluster of zelfs een enkeling zijn of haar macht zou kunnen aanwenden om te proberen de tegenstribbelende collega’s te vernietigen. Dat dit onmiddellijk van invloed is op aards leven waar men gewend is te kopiëren is evident, maar ook het omgekeerde geldt: geschillen tussen mensen hoeven Godengedrag niet te beïnvloeden behalve als het hen direct aangaat. Gedurende de laatste eeuw werd de wereld kleiner, de infrastructuur verkort en nam de bevolking verontrustend toe met als gevolg dat godsdienstconflicten meer en frequenter voorkomen. Tijdstippen van interventie waren bijvoorbeeld de kruistochten, maar ook direct na de grote ontdekkingsreizen en de zendelingendrang die daarop volgde. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten