Follow by Email

zaterdag 29 december 2012

WANDERBACH page 215


- ‘That’s Zeus, I will introduce you. He is your best chance. He has nothing to loose nowadays. Use it and convince him, then you have status on this level. Once you are under his protection nobody can send you back and we can move on.’ Diana walks firmly towards a corpulent, hairy man of whom you can see that he is more then a head taller than Tork even now he sits down.
Zeus saw them as soon as they stepped from the platform. He looks angry, frowns at Diana while he measures Tork. ‘Did the mortal becharm you?’
- ‘Not just me, also your wife is convinced.’
- ‘Is that so, are you already under protection of Hera and Diana,’ the old one grumbles. ‘And Aphrodite,’ the Hunting Goddess completes.
Zeus waves it aside. ‘She protects every good looking man. She is Sexiness why her judgment is obscured by hormones,’ he replies scornful. ‘You and Hera is what surprises me; especially you, Diana. You are not impulsive and yet you take the risk to bring him here. How did you fool these women?’
Tork feels immediate resistance like the gray-haired talks about the Love Goddess. ‘It was not my idea to come to Underearth. Do you mistrust Perlwachters’ judgment?’ Zeus moves uneasy in his seat.
- ‘Sit down! I can’t stand it when I have to look up to someone; especially no mortal.’ Tork and Diana take a chair. ‘Let me hear it! If I don’t like it I have you thrown over the edge by the guards.’
Tork repeats most of his plead and Zeus is so polite to let him finish, but it sounds less energetic after he thought over his assertions. He hears himself and doubts the truth of it. Sometimes he malfunctions and yet the old Greek stays patient. 

- ‘Daar zit Zeus, ik zal je voorstellen. Hij is je beste kans. De oppergod heeft niets te verliezen tegenwoordig. Maak er gebruik van en overtuig hem, dan is je status op dit niveau verzekerd. Zodra je onder zijn bescherming staat kan niemand je terugsturen en kunnen we verder.’ Diana stapt kordaat naar een corpulente, harige man waaraan zelfs zittend te zien is dat hij ruim een hoofd groter is dan Tork.
Zeus zag hen zodra ze van het platvorm stapten. Hij kijkt kwaad, fronst naar Diana terwijl hij Tork opneemt. ‘Heeft de sterveling jou ingepalmd?’
- ‘Niet alleen mij, ook uw gade is overtuigd.’
- ‘Zo, sta jij nu al onder bescherming van Hera en Diana,’ bromt de oude.‘En Aphrodite,’ vult de jachtgodin aan.
Zeus wuift het weg. ‘Zij neemt elke goed uitziende man in bescherming. Ze is Zinnelijkheid waarom haar oordeel door geilheid wordt vertroebeld,’ zegt hij minachtend. ‘Jij en Hera, dat verbaast mij. Vooral jij, Diana. Jij bent niet impulsief en toch neem je het risico hem hier te brengen. Wat heb jij de vrouwen wijsgemaakt?’
Tork voelt onmiddellijk verzet zoals de grijsaard over de liefdesgodin spreekt. ‘Het was niet mijn idee naar Onderaarde te komen. Wantrouwt u het oordeel van Perlwachter?’ Zeus schuifelt ongemakkelijk in de zetel.
- ‘Ga zitten. Ik kan er niet tegen als ik tegen iemand moet opkijken; zeker geen sterveling.’ Tork en Diana trekken allebei een stoel bij. ‘Laat horen. Als het mij niet bevalt laat ik je door de wacht over de rand werpen.’
Tork herhaalt in grote lijnen zijn pleidooi en Zeus is zo beleefd hem te laten uitspreken, maar het klinkt minder daadkrachtig nadat hij zijn beweringen overdacht. Hij hoort zichzelf en twijfelt aan de waarheid. Soms hapert hij en toch blijft de oude Griek geduldig. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten