Follow by Email

zaterdag 22 december 2012

WANDERBACH page 209


The Goddesses don’t react and Tork goes on: ‘the ones who resist and are called fundamentalists in modern history are the same as the ones who have no part of changes, and not always because of poverty or because they are neglected socially. There are many who choose for battle out of free will. Their reason is introversion, something that pulls always the shortest straw in human history. Humanity wants to go forward, why there is no room for conservatism, yet it is always present it will loose in the end against the right of the larger numbers.’
- ‘I know what you mean,’ Diana interrupts, ‘fundamentalism has no chance because the number of followers will decline by itself eventually.’ Tork nods.
- ‘At the moment there is a worldwide trench-war going on; all dig themselves in and try to occupy as much as possible deferred posts. Mainly because of economical reasons but with religion as excuse, what is being presented in terms like democracy and world-peace. Democracy works as every system, only within a small community, but is being presented as the best because it is mixed up with self-determination. Bigger nonsense does not exist! Democracy is a cosmetic freedom that functions thanks to the inextricably link with free-market-economy. World-peace is a farce which has no precedent in human history and never will have, simply because interests will always collide; an act of nature that can’t be escaped. The grease of the West to hold up this dodgy structure is Christianity of which the representatives most likely live on the highest floor.’ The women nod released. ‘Together with representatives of the Islam, Hinduism and Buddhism, I presume?’ Again they nod all three. 

De Godinnen reageren niet en Tork vervolgt: ‘Diegenen die zich ertegen verzetten en in de modernste geschiedenis fundamentalisten worden genoemd zijn dezelfden die aan die veranderingen geen deel hebben. En niet altijd uit armoede of omdat ze sociaal achtergesteld zijn. Er zijn er genoeg die uit vrije wil voor het gevecht kiezen. Hun drijfveer is behoudzucht, iets dat in de menselijke geschiedenis áltijd aan het kortste eind trekt. De mensheid wil vooruit, waarom er voor conservatisme geen plaats is, al is het voortdurend aanwezig, toch verliest het tenslotte tegen het gelijk van de grotere aantallen.’
- ‘Ik begrijp waar je op doelt,’ zegt Diana, ‘dat fundamentalisme kansloos is omdat het aantal aanhangers uiteindelijk uit zichzelf afneemt.’ Tork knikt.
- ‘Er is een wereldwijde loopgravenoorlog aan de gang. Iedereen graaft zich in en probeert zoveel mogelijk vooruitgeschoven posten te bemannen. Veelal economisch bepaald met godsdienst als excuus, wat wordt verpakt in termen als democratie en wereldvrede. Democratie werkt, als elk systeem, alleen binnen een kleine gemeenschap maar wordt gepresenteerd als het beste omdat het wordt verward met zelfbeschikking. Grotere onzin bestaat niet! Democratie is een schijnvrijheid die functioneert dankzij de onlosmakelijke koppeling met vrijemarkteconomie. Wereldvrede is een farce welke in de menselijke geschiedenis geen precedent kent en nooit zal kennen, simpelweg omdat belangen altijd blijven botsen; een natuurwet waaraan niet te ontkomen valt. De smeerolie van het Westen om dit wankele bouwwerk overeind te houden is het christendom waarvan de vertegenwoordigers waarschijnlijk op de hoogste verdieping wonen.’ De vrouwen knikken gelaten. ‘Verder zijn er vertegenwoordigers van de islam, het hindoeïsme en boeddhisme, neem ik aan?’ Weer knikken ze alle drie. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten