Follow by Email

zondag 23 december 2012

WANDERBACH page 210


- ‘The four tendencies that are threatened most because their followers resist. If not all Gods together counter the problem of world peace…’
Hera brutally interrupts: ‘You said that world peace is a utopia!’
- ‘That is right; in absolute terms, but there is a vast no-man’s-land between world peace and total war. The big loosers are the religions. Imagine what happens if it escalates; humanity will be decimated, what is no disaster in itself, future generations will fill up the deficits. The world will turn on, smoother then ever with less people. But, and this is important for you, at the end the blame for all mess will be looked for and people never search the blame with themselves but with their leaders. Also for this is enough historical evidence. Leaders from the West, the Arabic world and Asia hide already behind their religions. Ergo, the Gods in whom most of humanity is less and less interested will be indirectly to blame for: without Jihad it would never have happened, had the West not acted from out its Christian moral, etcetera. Even Buddhism, the most peace loving of all tendencies, is not free because it didn’t do anything to provide this Armageddon. The conclusion is obvious: fundamentalism will exterminate itself what will cause your total destruction eventually. Religion becomes a curse, only practiced by eccentrics. Does this justify the existence of Underearth any longer?’
The Goddesses stare silent at their feet.
- ‘A black analysis,’ Hera whispers finally.
- ‘But with a large possibility! Important is the aggressive resistance of a rather small part; if it waves with Swastikas, becomes bald headed, or grows a beard and preaches hatred from a council, the large majority won’t accept it and together with the increase of insecurity automatically the call for extinction will grow. 

- ‘De vier stromingen welke het meest worden bedreigd omdat hun aanhang zich verzet. Als alle Goden niet gezamenlijk het probleem wereldvrede het hoofd bieden…’ Hera onderbreekt ruw.
- ‘Zojuist beweerde je dat wereldvrede een utopie is!’
- ‘Dat is ook zo. In absolute termen, maar er ligt een uitgestrekt niemandsland tussen enerzijds wereldvrede en de totale oorlog. De grote verliezers zijn de godsdiensten. Stel je voor wat gebeurt als het escaleert; de mensheid wordt gedecimeerd, wat op zichzelf geen ramp is, toekomstige generaties vullen de tekorten wel aan. De aarde draait door, soepeler dan ooit met minder mensen. Maar, en dit is voor jullie van belang, uiteindelijk zal een schuldige voor de ontstane rotzooi worden gezocht en mensen zoeken nooit de oorzaak bij zichzelf maar bij hun leiders. Ook daarvoor bestaan genoeg historische bewijzen. Leiders uit het Westen, de Arabische wereld en Azië verschuilen zich nu al achter hun godsdiensten. Ergo, de Goden waaraan het merendeel van de mensheid zich steeds minder gelegen laat liggen zullen indirect de kwaden zijn: zonder Jihad was het nooit gebeurd, had het Westen niet vanuit haar christelijke moraal gehandeld, enzovoort. Zelfs het boeddhisme, de meest vredelievende van alle stromingen, gaat niet vrijuit omdat ze niets doet om een wereldbrand te voorkomen. De conclusie ligt voor de hand: fundamentalisme roeit zichzelf uit wat op middellange termijn jullie totale ondergang betekent. Godsdienst wordt een vloek, alleen nog beleden door excentriekelingen. Rechtvaardigt dat nog langer het bestaan van Onderaarde?’
De Godinnen staren zwijgend naar de grond.
- ‘Een zwarte analyse,’ fluistert Hera tenslotte.
- ‘Maar met een grote waarschijnlijkheid. Belangrijk is het agressieve verzet van een relatief klein deel. Of het nu zwaait met hakenkruizen, de kop kaal scheert, of een baard laat groeien en haat vanaf de kansel de wereld in schreeuwt, de overgrote meerderheid pikt het niet en met de toename van onveiligheid groeit automatisch de roep om uitroeiing.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten