Follow by Email

zaterdag 27 oktober 2012

WANDERBACH page 155


- ‘You’re welcome. Beautiful girls are pretty company during a long dull journey. Are you amusing yourself?’
- ‘Oh yes’, they giggle. ‘There aren’t many men aboard. Is this because you want us all for yourself?’ Tork laughs.
- ‘Don’t think too far. There weren’t more interested which I don’t mind, I rather see women then men.’, and again he is treated to giggle.
- ‘We like it to keep you company.’
- ‘Thanks, but the duchess demands a lot of my time; she asked again to dance tonight and she knows that I can’t refuse.’
- ‘Why not; because she is royalty?’
- ‘The duke was a good friend and asked me to take care of her before he died. I gave my word and that I don’t break.’
- ‘Therefore it isn’t necessary to spend every minute with her?’
- ‘I don’t, but I didn’t yet see her today, why she has a right to my attention tonight.’
- ‘Gosh!’ one of them sneers. ‘Of course you didn’t. She was in her suite all day, and not alone: the first mate was with her.’
- ‘No gossip ladies; it’s good she amuses herself. She had a bad time.’ Both girls keep ashamed their mouth. At that moment a man enters the club who looks around and then walks resolute towards the bar.
- ‘Ah, Tork, I was looking for you. What do you think; do we visit a nice island somewhere on the way?’ The host shakes smiling the offered hand.
- ‘Sorry Peter, there are no nice islands on this route. Why, are you bored?’
- ‘Oh, that’s ok, but some variety never harms’ He stares interested at both girls. 

- ‘Graag gedaan. Mooie meiden zijn prettig gezelschap tijdens een langdradige reis. Hebben jullie het naar je zin?’
- ‘Oh ja’, giechelen ze. ‘Er zijn niet veel mannen aan boord. Is dat omdat u ons allemaal voor u alleen wilt?’ Tork lacht.
- ‘Zoek er niet teveel achter. Er waren niet meer gegadigden. Niet erg overigens, ik zie liever vrouwen dan mannen.’, en wordt weer op gegiechel getrakteerd.
- ‘Wij willen u graag gezelschap houden.’
- ‘Bedankt, maar de hertogin eist al teveel van mijn tijd. Ze heeft weer gevraagd om te dansen vanavond en ze weet dat ik haar niet kan weigeren.’
- ‘Waarom niet, omdat ze van adel is?’
- ‘De hertog was een goede vriend en vroeg mij op zijn sterfbed voor haar te zorgen. Ik gaf mijn woord en dat breek ik niet.’
- ‘Daarom hoeft u toch niet elke minuut aan haar te besteden?’
- ‘Dat gebeurt ook niet. Ik heb haar vandaag nog niet gezien, waarom ze vanavond recht op mijn aandacht heeft.’
- ‘Pfoe!’, doet een van hen laatdunkend. ‘Natuurlijk heeft u haar nog niet gezien. Ze was de hele dag in haar suite, en niet alleen: de eerste stuurman was bij haar.’
- ‘Niet roddelen, dames. Het is goed dat zij zich amuseert. Ze heeft een nare tijd achter de rug.’ De meisjes zwijgen beschaamd. Op dat moment komt een man binnen die rondkijkt en dan resoluut naar de bar stevent.
- ‘Ah, Tork, ik zocht je. Wat denk je, leggen we onderweg nog ergens bij een leuk eiland aan?’ De gastheer drukt glimlachend de toegestoken hand.
- ‘Sorry Peter, er zijn geen leuke eilandjes op deze route. Waarom, verveel je je?’
- ‘Och, dat gaat. Maar wat afwisseling is altijd welkom’ Hij staart geïnteresseerd naar beide meisjes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten