Follow by Email

maandag 8 oktober 2012

WANDERBACH page 139


- ‘You are from Outside, isn’t it?’ He smiles. ‘I know what you think; you have spoken with the farmers. I know that Outside exists, even if I don’t really know what to imagine. I was never there. Outside is a knowledge that’s in the family for generations; a well kept secret and besides myself only my eldest daughter knows because she will need it eventually. Inhabitants stay within the lands’ borders and with good reasons. We have all we need. We plant and make everything ourselves. Curiosity or wanting to know is after so many generations no longer available. We don’t need to know. You won’t understand because you travel, but believe me: it’s so! We don’t have time to worry about Outside because the work in the fields demands all our attention, but the most important reason is our history:
- According to the legend Shaah ones was a mighty empire. Ten thousand years or even longer ago we were with many: hundreds of thousands, and possessed much land. But not enough because more people were born than were dying. We fought the neighbors and took their land, and year after year the empire grew, until a forefather - Bernd of Shaah – got the idea to sail the sea and search for new land on the other side. Overthere women lived which were called Virgins. They could not reproduce but also not die and even they were far less in numbers, they defeated Bernd, killed his people except some dozens that fled back overseas. But they did more. To eliminate the reason why our people needed more land they put a spell and since every woman in the empire can only have a maximum of two children why our number stays steady. That’s why we avoid Outside were live such mighty creatures who can destroy us if we don’t stay were we are.’  

- ‘U komt van Buiten, nietwaar?’ Hij glimlacht. ‘Ik weet wat u denkt, u heeft de boeren gesproken. Ik weet dat Buiten bestaat, al weet ik niet goed wat ik me daarbij moet voorstellen. Ik ben er nooit geweest. Buiten is een wetenschap die al generaties in de familie is. Een goed bewaard geheim en behalve ikzelf is alleen de oudste dochter op de hoogte omdat ze het straks nodig heeft. Bewoners hier blijven binnen de landsgrenzen en daarvoor zijn goede redenen. We hebben alles wat we nodig hebben. We verbouwen en maken alles zelf. Nieuwsgierigheid of willen weten is na zoveel generaties niet langer aanwezig. We hoeven niet te weten. U zult dat niet begrijpen omdat u reist, maar geloof me: het is zo! Wij hebben geen tijd ons om Buiten te bekommeren omdat het werk op de velden al onze aandacht eist, maar de belangrijkste reden is onze geschiedenis:
- Volgens de legende was Shaah ooit een machtig rijk. Tienduizend jaar of nog langer geleden waren wij met veel: honderdduizenden, en bezaten veel land. Maar niet genoeg omdat er meer mensen bijkwamen dan stierven. We vochten met de buren en namen hun land, en jaar na jaar breidde het rijk zich uit, tot een voorvader - Bernd van Shaah - op het idee kwam de zee te bevaren om aan de overkant nieuw land te zoeken. Daar woonden vrouwen die Maagden werden genoemd. Ze konden zich niet voortplanten maar ook niet sterven en al waren ze in aantal ver in de minderheid, ze versloegen Bernd, doodde zijn volk tot er nog enkele tientallen overbleven die terug over zee vluchtten. Maar ze deden meer. Om de noodzaak weg te nemen welke ons volk tot landuitbreiding dwong spraken ze een vloek en sindsdien kan elke vrouw in ons rijk nog maximaal twee kinderen baren waarom ons aantal constant blijft. Dat is waarom wij Buiten mijden waar zulke machtige wezens wonen dat ze ons kunnen vernietigen als wij niet blijven waar we zijn.’ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten