Follow by Email

zondag 14 oktober 2012

WANDERBACH page 144


- ‘No, no!’ Shaah responds. ‘It just surprises me that someone mentioned it. They never meddle into politics.’
- ‘It’s possible that I asked how the succession is arranged and then of course the crown came to table.’ Shaah nods and sucks his pipe.
For a while they stay in the library and talk about unimportant matters. Again Tork is surprised that no questions are asked. Is this because he comes from Outside where the landowner really doesn’t want to know anything about? Anyhow it arouses his suspicion!
Finally the host announces bedtime. He calls the youngest daughter to show Tork a simple small room aside from the kitchen in which stands a bed and a wash tray that she fills with fresh water before she wishes him goodnight.
He undresses and crawls under the duvet but cannot sleep. Now he is alone everything seems even stranger; especially the total lack of curiosity. Groaning he turns on his other side, lays on his belly, then on his back, but stays wide awake. At the end he rises to search for a glass of water.
Passing the library he hears voices behind the half opened door. He recognizes Shaah and hears the eldest daughter mentioning his name. Tork stops.
- ‘If you ask me it’s him they look for.’
- ‘And if you are mistaken?’
- ‘How often do you see strangers over here?’
- ‘Never, what doesn’t mean that it’s Tork they look for.’
- ‘He started about the crown and said that a farmer told him, but who believes that? And he wants to go across. That in itself says enough. He states to have seen a boat which can only mean the pirates; there are no other vessels in Underearth. I know for sure that they told him about the crown!’ Shaah looks forcing at his daughter. 

- ‘Nee, nee!’ haast Shaah. ‘Het verbaasde me dat iemand erover begon. Zij bemoeien zich nooit met politiek.’
- ‘Het is mogelijk dat ik vroeg hoe de opvolging wordt geregeld en toen kwam natuurlijk de kroon ter sprake.’ Shaah knikt en zuigt aan zijn pijp.
Ze blijven nog een tijd in de bibliotheek en praten over onbelangrijke zaken. Opnieuw is Tork verbaasd dat hem geen enkele vraag wordt gesteld. Is het omdat hij van Buiten komt en de landheer daar werkelijk niets over wil weten? In elk geval wekt het zijn achterdocht.
Eindelijk kondigt de gastheer aan dat het bedtijd is. Hij roept de jongste dochter om Tork de weg te wijzen naar een eenvoudig kamertje opzij van de keuken waarin behalve een bed alleen een waskom staat die ze met vers water vult voordat ze hem welterusten wenst.
Hij kleedt zich uit en kruipt onder het dekbed, maar kan niet slapen. Nu hij alleen is lijkt alles nog vreemder. Vooral het totale gebrek aan nieuwsgierigheid. Zuchtend draait hij op de andere zij, gaat op zijn buik liggen, daarna op zijn rug, maar blijft klaarwakker. Tenslotte staat hij op om een glas water te halen.
Wanneer hij de bibliotheek passeert hoort hij stemmen achter de half geopende deur. Hij herkent Shaah en hoort de oudste dochter zijn naam noemen. Tork blijft staan.
- ‘Volgens mij is hij degene die ze zoeken.’
- ‘En als u zich vergist?’
- ‘Hoe vaak zag jij hier een vreemdeling?’
- ‘Nooit, wat niet betekent dat het Tork is die zij zoeken.’
- ‘Hij begon zelf over de kroon en zei wel dat een boer erover vertelde, maar wie gelooft dat nou? En hij wil naar de overkant. Dat zegt toch genoeg. Hij beweert trouwens een boot te hebben gezien en die kan alleen van de piraten zijn, er zijn geen andere vaartuigen in Onderaarde. Ik weet zeker dat zij hem over de kroon vertelde!’ Shaah kijkt dwingend naar zijn dochter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten