Follow by Email

donderdag 4 oktober 2012

WANDERBACH page 134 – 135 (end chapter 11)


Tork stares speechless at the monster that acts as if it is a ferryman.
- ‘Paying what?’ he asks trembling because he has nothing to pay with.
- ‘The crown!’ Crown? What crown?
- ‘Why crown?’ he reacts addled. The creature points to the west.
- ‘Two days walk. Shaah’s empire. We want the crown for payment. Then we bring you to the priestesses of the Goddess.’ Tork is taken aback. Do they expect him to steel some crown?
- ‘Thanks for the information’ he stutters before he lets himself fall down.
Back at the beach he stares thinking at the bark that seems as lifeless as before. West is something that is called Shaah’s empire, or is it an illusion as well? Certainty he only gets if he tries and maybe he finds a boat there.
He stands up, wipes the sand of his soggy clothes and starts the walk of two days along the shore, happily followed by the dog that shakes often the first hundred yards to get rid of superfluous water. 

page 135

Tork kijkt sprakeloos naar het gedrocht dat doet of het een veerman is.
- ‘Wat betalen?’, vraagt hij beverig omdat hij niets heeft om mee te betalen!
- ‘De kroon!’ Kroon? Welke kroon?
- ‘Hoezo kroon?’, reageert hij schaapachtig. Het schepsel wijst naar het westen.
- ‘Twee dagmarsen. Het rijk van Shaah. Wij willen de kroon als betaling. Dan brengen wij u naar de priesteressen van de Godin.’ Tork is perplex. Verlangen ze dat hij de een of andere kroon steelt?
- ‘Bedankt voor de inlichting’, stamelt hij nog voordat hij zich laat vallen.
Terug op het strand staart hij nadenkend naar de bark die weer zo levenloos lijkt als tevoren. In het westen ligt iets dat het rijk van Shaah heet, of is ook dat een illusie? Zekerheid krijgt hij alleen als hij het probeert en misschien vindt hij er een boot.
Hij staat op, klopt het zand van zijn doorweekte kleren en begint aan de mars van twee dagen langs de oever, opgewekt gevolgd door de hond die zich de eerste honderd meter nog vaak schudt om het overtollige water kwijt te raken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten