Follow by Email

dinsdag 9 oktober 2012

WANDERBACH page 140


It’s the second time that Tork hears about women of the other side. The sea creatures talked about Priestesses, Shaah about Virgins, but one doesn’t exclude the other. He asks Shaah what he knows.
- ‘Do I understand well, you want to sail the sea? How? Boats are banned a long time ago. No-one knows how to build a vessel.’ Tork tells about the bark – but not about the condition – what proves that boats still exists. Shaah rubs his stubby chin thinking.
- ‘This I didn’t know. Like I said I don’t know much about Outside. Boats are dangerous because they sail across to the land of the Virgins, who seem to be impressively attractive. The most beautiful women a man ever saw, according to the legend. Everyone who dares becomes dazzled, thinks of passion and love, they even use lust as a weapon. The legend says that many of Bernds’ warriors died secretly, but many more committed suicide because Virgins did not keep to the promised love. I don’t know details, even we still pay tribute.’
- ‘What; are you in touch with them?’
- ‘That no. The tax delivered by the farmers is stored in a separate barn: the Taxbarn. Collecting happens after every harvest and the next division the barn is empty again. That’s one of the heaviest responsibilities of our family: to make sure that the tax is available. Without the Virgins will destroy us. Fortunate we have always rich harvests.’
- ‘How do the Virgins get it; not by swimming, I suppose?’
- ‘Who knows! No-one witnessed it ever. Who shall say how they do it, but women that can beat an army of hundred thousands and can limited birth are capable of everything.’ Tork nods: a new mystery to be solved. 

Het is de tweede keer dat Tork over vrouwen aan de overkant hoort. De zeewezens hadden het over priesteressen, Shaah over Maagden, maar het een sluit het ander niet uit. Hij vraagt Shaah wat hij weet.
- ‘Begrijp ik het goed, wilt u de zee bevaren? Hoe wilt u dat doen? Boten zijn sinds lang verbannen. Niemand weet nog hoe een vaartuig te bouwen.’ Tork vertelt over de bark – maar zwijgt over de voorwaarde – wat bewijst dat er nog altijd boten bestaan. Shaah wrijft nadenkend zijn stoppelige kin.
- ‘Dat wist ik niet. Zoals ik al zei weet ik niet veel van Buiten. Boten zijn gevaarlijk omdat ze naar de overkant varen! Het land van de Maagden die onbeschrijflijk aantrekkelijk schijnen. De mooiste vrouwen die een man ooit zag, volgens de legende. Iedereen die het waagt raakt verblind, denkt aan passie en liefde, zelfs wellust gebruiken zij als wapen. De legende verhaalt dat veel van Bernds’ strijders heimelijk aan hun eind kwamen, maar nog meer pleegden zelfmoord omdat Maagden de toegezegde liefde niet inlosten. Ik ken geen details, al betalen we hen nog altijd schatting.’
- ‘Wat? Staat u met hen in contact?’
- ‘Dat niet. De Tienden die de boeren afdragen worden opgeslagen in een aparte schuur: de Tiendschuur. De inzameling gebeurt na elke oogst en de volgende indeling is de schuur weer leeg. Dat is een van de zwaarste verantwoordelijkheden van onze familie: te zorgen dat de Tienden klaarliggen. Zonder dat zullen de Maagden ons uitroeien. Gelukkig kennen wij geen misoogsten.’
- ‘Hoe halen de Maagden het? Toch niet zwemmend?’
- ‘Wie weet. Niemand was ooit getuige. Wie zal zeggen hoe ze het doen, maar vrouwen welke een leger van honderdduizenden verslaan en geboorte kunnen beperken zijn tot alles in staat.’ Tork knikt. Een nieuw raadsel dat om oplossing vraagt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten