Follow by Email

zaterdag 5 januari 2013

WANDERBACH page 221


‘New makes afraid, even a God. The seventh feels that its power declines and forces violence to keep its followers. Yahweh is in trouble. His believers are divided in parties that challenge each others legal doctrine. Also Allah knows that he will loose in the end. He behaves aggressive against his neighbors, looses credibility because his followers defend him openly with violence. The others are more artful. The Hindus mainly consolidate; there is a little bit of threat from the Islam but not enough to worry. Their menace is mainly the Western sphere of influence; a natural process in which the followers are gradually sacrificed to the power of financial means. The Buddhists finally are no Gods in the strict sense and therefore have a lower ranking which forces them to stay aside, yet they are the only ones that grow in numbers. This is what we know. The impact on the earths’ surface is asserting. The struggle on the seventh is being continued there; wars and assessments. Christians infiltrate in the Arabic world where is cried for vengeance. The pressure becomes higher,’ Zeus sighs.
- ‘But don’t they understand?’
The old one shrugs. ‘Does it matter? If they fall of their pedestal they become followed up from underneath. It is something different.’
Tork watches him incredulous. ‘Are you not interested what happens to the people? Hundreds of deaths’ daily because of some power hungry lunatics.’ 

‘Nieuw maakt bang, dat geldt zelfs voor een God. Het zevende voelt dat hun macht taant en grijpt naar geweld om hun aanhang te behouden. Jahweh heeft het moeilijk. Zijn gelovigen zijn verdeeld in partijen die elkaar de rechtmatige leer betwisten. Ook Allah weet dat hij uiteindelijk zal verliezen. Hij gedraagt zich agressief tegenover zijn buren, verliest geloofwaardigheid omdat zijn volgelingen hem met openlijk geweld verdedigen. De anderen zijn geraffineerder. De Hindoes consolideren vooral; er is wat dreiging vanuit de islam maar niet genoeg om zich druk te maken. Hun bedreiging vormt vooral de westelijke invloedsfeer. Een natuurlijk proces waarin de aanhang geleidelijk wordt geofferd aan de macht van het kapitaal. De boeddhisten tenslotte zijn geen Goden in strikte zin en hebben daarom een lagere status welke hen verplicht aan de zijlijn te blijven, al zijn zij de enige die in aantal toenemen. Dat is wat wij weten. De uitwerking op aarde laat zich gelden. Het gevecht hierboven krijgt gevolg aan de oppervlakte; oorlogen en aanslagen. Christenen infiltreren in de Arabische wereld waar men om vergelding roept. De druk wordt groter,’ zucht Zeus.
- ‘Maar begrijpen ze dat dan niet?’
De oude schokschoudert. ‘Maakt het wat uit? Als ze van hun sokkel vallen worden ze van onderaf opgevolgd. Het is weer eens wat nieuws.’
Tork neemt hem ongelovig op. ‘Interesseert het u niet wat met de mensen gebeurt? Dagelijks honderden doden omwille van een paar op macht beluste gekken.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten