Follow by Email

vrijdag 30 juni 2017

try to take pics in this bloody nasty wind!

click pic to enlarge

kleine vos - small tortoiseshell, border trail Wolder (NL)


viltvlieg op zomerfijnstraal - stiletto fly on annual fleabane, A canal (B)
koevinkje op braam - ringlet on blackberrie, A. canal (B)
icarusblauwtje op rolklaver - common blue on lotus, A. canal (B)
dagpauwoog op wilde marjolein - peacock on oregano, A. canal (B)moerasandoorn - marsh woundwort, A. canal (B)
jonge merel - young blackbird, Kanne (B)


waterhoen kuiken - moorhen chick, Jeker river Kanne (B)

Kanne (B)
boerenwormkruid - tansy, Kanne field (B)
Caestert plateau from Kanne field (B)
korenbloem - cornflower, Kanne field (B)

klein koolwitje op wilde marjolein - small white on oregano, Kanne field (B)


Caestert farm (B)

aronskelk - arum, Caestert plateau (B)
zomereik - pedunculate oak, Caestert plateau (B)
koninginnekruid - hemp-agrimony, Poppelmonde valley (NL)
Mount Saint Peter (NL)
klein geaderd witje op w.marjolein - green-veined white on oregano, Mt St Peter (NL)
boekvink - chaffinch, ENCI forest (NL)

ENCI forest (NL)
grote langlijf in stokroos - long hoverfly in hollyhock, Jeker valley (NL)
koningskaars - greater mullein, Jeker river (NL)
red poppy's in Jeker valley (NL)
Jeker valley
alpaca, Wolder (NL)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten