Follow by Email

dinsdag 22 mei 2018

Wij - We

De wereld, dit aardse paradijs
heeft als al zijn eigen prijs
die wij niet wensen te betalen
die wij niet kunnen halen
zoals wij leven
in ons streven
naar meer, naar macht, 
de honger naar welvaart
lijkt of ze lacht
doch staart
met lege ogen
zonder mededogen
hoe een deel verzuipt, of anders verhongert
aan dood ontsnapt om een ander te vinden
worstelt het leven, baant zich een weg
weg uit dit leven.

En waarom?
Waarom kunnen wij onszelf niet geven
in ons streven
naar meer van wat we al hebben
naar nog meer dat uiteindelijk onszelf doet sneven?

Het is rondom
de vijand van ons vijandbeeld
de vriend die ons doet leven
die wij doden zonder recht
met vergif en spuit
met kogels en met bommen
Ver van huis komt dichterbij
zo dicht dat wij het kunnen raken
drijft het voorbij
vult rivieren en zeeën
supermarkten vol wurgen alles rondom
om tenslotte met legen schabben te blijven
hongerig en onvervuld
de berg duiten kan onze honger niet stillen
stil creperen om wat was
maar nooit is geweest
Wees gegroet en Ave
blijft niemand om te noteren
dat wij eens waren… 

We

The world, this terrestrial Paradise 
like all has its own price 
that we do not wish to pay for 
that we are not able to get 
as we live 
for our efforts 
for more, for power  
the hunger for prosperity 
seems like it smiles 
but stares 
with empty eyes 
without compassion 
how some drown, or else starve to death 
escape to find another 
struggling life, paves its way 
way out of this life.

And why? 
Why can we not give ourselves 
in our efforts 
for more of what we already have 
for even more that ultimately kills ourselves?

It is around 
the enemy of our enemy image 
the friend that makes us live 
that we kill without right 
with poison and spray 
with bullets and bombs 
Far from home is getting closer 
so close that we can touch it 
drives past 
fills rivers and seas 
supermarkets full strangle everything around 
to finally left with empty shelfs 
hungry and unfulfilled 
a pile of coins can not satisfy our hunger 
quietly die from what was 
but never has been 
Hail and Ave 
no one remains to write down 

that we once were ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten