Follow by Email

dinsdag 22 mei 2018

Egyptian geese back on the canal

click pic to enlarge

nijlgans met kuiken - egyptian goose with cub, Albert canal Vroenhoven (B)heideblauwtje - silver-studded blue

dwergblauwtje op marjolein - small blue on oregano

zwart knoopkruid - black knapweed

zwavelzwam - sulphur polypore

verfstuifzwam - pisolithus arhizus

rapunzelklokje - rampion

heideblauwtje op rolklaver - silver-studded blue on bird's-foot trefoilbruin blauwtje op luzerne - brown argus on alfalfa


op rolklaver - on bird's-foot trefoil


dwergblauwtje op marjolein - small blue on oregano, Albert canal Kanne (B)


bergcentaurie - mountain cornflower

bosbeekjuffer op braam - beautiful demoiselle on blackberryrolklaver - bird's-foot trefoil

Cannerbos forest (NL)

wijngaardslak - roman snail

Wolderfield (NL)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten