Follow by Email

zondag 7 januari 2018

Cultuur Landschap / Cultivated Landscape 2017

Gratis download: Cultuur Landschap 2017
Een selectie uit de 10.311 foto’s in 2017, waarbij ik een zo goed mogelijk beeld geef van de seizoenen, de omgeving en de mogelijkheden van het cultuur landschap in de omgeving waarin ik woon. Foto’s die ik maakte tijdens mijn dagelijkse wandelingen en korte reizen in de buurt.
Het voor u liggende boek telt 760 pagina’s met 793 foto’s, waar ik het principe hanteerde van een foto per pagina, met uitzondering van die in portret formaat, vooropgesteld dat het om twee opeenvolgende platen gaat.
http://kultuur-fabriek.nl/landschap2017.pdf

Uit de verantwoording
(..)Niets is natuur in onze omgeving. Alles is bewerkt en herwerkt en aangepast aan onze behoefte. De wat grotere plekken groen zijn verworden tot recreatie waar we naar hartenlust joggen, mountainbiken en schreeuwen alsof we onze oeroude angst voor wat anders is moeten overwinnen. Dat er dieren en planten zijn die zich aan ons voortdurend ingrijpen hebben aangepast is een klein wonder, maar toont hooguit hoe flexibel leven is; het heeft met natuur (een omgeving die zichzelf is) niets te maken.
Ooit waren wijzelf natuur, gingen op in het omringende waar we waarschijnlijk zelfs geen woord voor hadden, of juist heel veel om de verschillen te duiden. Nu is, wat wij natuur noemen herschapen tot een wat verwaarloosd park waaruit alles dat ons niet bevalt of bedreigend zou kunnen zijn, zorgvuldig werd verwijderd. Een veilige omgeving; voor ons dan toch… Voor alle andere levensvormen een gedoogplek waar zij zich hebben aan te passen aan hoe wij het leven zien. (..)

Free download: Cultivated Landscape 2017
Selection from the 10,311 photos in 2017, in which I give the best possible image of the seasons, the environment and the possibilities of the cultural landscape in which I live. Pictures I made during my daily walks and short trips in the neighborhood. The book has 760 pages with 793 photos, where I used the principle of one picture per page, with the exception of those in portrait format, provided it are two consecutive photos.
http://kultuur-fabriek.nl/landschap2017.pdf

From the accountability 
(..) Nothing is natural in the environment we live. Everything is edited, reworked and adapted to our needs. The larger spots of green have become leisure where we go jogging, mountain biking and screaming as if we have to overcome our ancient fear of what is different. That there are animals and plants that have adapted to us constantly intervene is a small miracle, but at most shows how flexible life is; It has nothing to do with nature (an environment that is itself). 

Once we were nature ourselves, blended in in the surrounding nature, where we had probably no word for, or a lot to mark the differences. Now, what we call nature, is in fact a neglected park from which everything that we do not like or could be threatening, was carefully removed. A safe environment; for us anyway ... For all other life forms a tolerant place where they have to adapt to how we see life. (..)Geen opmerkingen:

Een reactie posten